HR Manager / MT Lid / Consultancy

  • Role type
  • Permanent

  • Location
  • Utrecht

Job Description

Je maakt deel uit van het Management Team en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het jaarplan en resultaten. Je rapporteert aan de Rail Global HR Director en de Algemeen Directeur van Ricardo Nederland. Je geeft direct leiding aan het HR team.  

Je ontwikkelt het HR-beleid, adviseert het management hierover en draagt zorg voor de implementatie van het beleid. HR-management is van strategisch belang gezien het ambitieniveau van de organisatie en de vele hoogopgeleide professionals binnen Ricardo. Je legt verbindingen op relevante HR-thema’s en bewaakt deze. Je schakelt vlot tussen strategische, tactische en operationele niveaus en met mensen. Je bent een stevige professional met lef, flexibiliteit, energie, organisatievermogen en doelgerichtheid. Je bent assertief, een goede gesprekspartner, reflectief en relativerend.

Verantwoordelijkheden

• Signaleert, als lid van het MT, relevante ontwikkelingen in de organisatie (Ricardo breed), de markt en op gebied van wet- en wetgeving en vertaalt dit naar aandachtspunten voor het (strategisch) businessplan. Geeft strategisch advies aan het MT en verkrijgt draagvlak voor ingediende beleidsvoorstellen.
• Adviseert over passende interne en externe positionering en organisatie(veranderings)processen vanuit de HR discipline en de daaruit voortvloeiende strategische keuzes. Geeft toelichting waar, vanuit een personele invalshoek, de kansen en risico´s liggen.
• Stelt specifieke HR onderdelen op in het (strategisch) businessplan van Ricardo Rail Utrecht. Houd hierbij rekening met de haalbaarheid van het HR beleid en de aansluiting op andere onderdelen van het (strategische) businessplan.
• Vertaalt het (strategisch) businessplan naar concrete doelstellingen op de lange en middellange  termijn. Ontwikkelt een HR/afdelingsplan waarin op de korte en middellange termijn doelstellingen en targets van de afdeling worden weergegeven en staat uitgewerkt hoe de afdeling HR deze doelen verwezenlijkt (budgetten, tijdlijnen en mijlpalen).
• Bewaakt en evalueert (periodiek) het HR/afdelingsplan en bespreekt aandachtspunten met het HR team en het MT. Neemt waar nodig passende maatregelen om overeengekomen doelstellingen te verwezenlijken.
• Ontwikkelt HR instrumenten en stelt HR processen op (functiebeschrijven en –waarderen, beoordelen, werving en selectie, verzuimmanagement, opleiding e.d.) die aansluiten op de gekozen HR koers van de organisatie (Ricardo breed).
• Geeft leiding aan het HR team– 4 FTE

HR instrumenten

• Signaleert markt/CAO-ontwikkelingen die relevant zijn voor de organisatie en ontwikkelt, onderhoudt en toetst een marktconform arbeidsvoorwaardenbeleid.
• Bereidt onderhandelingen voor tussen werkgever en vertegenwoordiging van werknemersorganisatie (vakbond). Zorgt daarbij dat wederzijdse belangen voor iedereen duidelijk zijn, stelt agenda’s op en bewaakt de opvolging van afspraken. Zorgt er voor dat beide partijen met elkaar in gesprek blijven.
• Adviseert en/of vertegenwoordigt de directie in het vakbonds- en intern overleg (OR). Optimaliseert de medezeggenschap in de organisatie.
• Ontwikkelt en onderhoudt beleid op het gebied van werving- en selectie, ziekteverzuim, ARBO, strategische personeelsplanning, performance management en opleiding. Houdt daarbij rekening met het binnen Ricardo aanwezige instrumentarium en beleid en sluit daarbij mogelijk en opportuun aan. 

Wij vragen         

• Bachelor or Masters Degree in Human Resource Management
• Minimaal 10 jaar relevante werkervaring en bij voorkeur ervaring opgedaan in de Consultancy of bij een ingenieursbureau
• Leidinggevende ervaring
• Kennis van organisatieverandering, HR-instrumenten en processen, wet- en regelgeving, arbeidsvoorwaarden/ cao, medezeggenschap, internationale opdrachten, talent development en recruitment
• Professionele en vaktechnische beheersing, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en Engels

Informatie:

Voor meer informatie kan je terecht bij onze recruiter, Fabian Peek via fabian.peek@ricardo.com


Apply now Email to a friend